Αφαίρεση όλων των απροσδιόριστων τιμών από ένα αντικείμενο στη JavaScript-Παραδείγματα κώδικα

Victor Talmacinschi
Radu TM

Αφαίρεση όλων των απροσδιόριστων τιμών από ένα αντικείμενο στη JavaScript

JavaScript από Radu TM June 23, 2022

const obj = {
 name: '🐶',
 age: undefined,
 color: 'brown',
 weight: undefined
};

// αφαίρεση όλων των απροσδιόριστων τιμών από το obj
Object.keys(obj).forEach(key => obj[key] === undefined && delete obj[key]);

console.log(obj); // { name: '🐶', color: 'brown' }

0

45.843

Αφαίρεση όλων των απροσδιόριστων τιμών από ένα αντικείμενο στη JavaScript

JavaScript από Radu TM June 23, 2022

const obj = {
 name: 'John',
 age: undefined,
 gender: 'male'
};

// αφαίρεση όλων των απροσδιόριστων τιμών από το αντικείμενο
Object.keys(obj).forEach(key => obj[key] === undefined && delete obj[key]);

console.log(obj);
// { name: 'John', gender: 'male' }

0

45.843

Αφαίρεση μηδενικών τιμών από ένα αντικείμενο σε Javascript

JavaScript από Victor Talmacinschi June 23, 2022

const obj = {
 foo: '🍎',
 bar: '🍌',
 baz: null,
 qux: undefined,
};

// επανάληψη των απαριθμήσιμων ιδιοτήτων του ίδιου του αντικειμένου
for (const key of Object.keys(obj)) {
 // αν η τιμή της ιδιότητας είναι null, διαγράψτε την
 if (obj[key] === null) {
  delete obj[key];
 }
}

console.log(obj);
// { foo: '🍎', bar: '🍌' }

0

13.893

Αφαίρεση μηδενικών τιμών από ένα αντικείμενο σε Javascript

JavaScript από Victor Talmacinschi June 23, 2022

const obj = {
 name: 'John',
 age: null,
 job: 'teacher',
 city: null
};

// χρήση βρόχου for
for (let key in obj) {
 if (obj[key] === null) {
  delete obj[key];
 }
}

// use Object.keys()
const obj = {
 name: 'John',
 age: null,
 job: 'teacher',
 city: null
};

const newObj = Object.keys(obj).reduce((acc, key) => {
 if (obj[key]) {
  acc[key] = obj[key];
 }
 return acc;
}, {});

console.log(newObj); // { name: 'John', job: 'teacher' }

0

13.893

Σχετικά ερωτήματα JavaScript

Τελευταία ερωτήματα JavaScript

Εξερευνήστε παραδείγματα κώδικα ανά κατηγορία